Poučení subjektů údajů dle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů činí níže uvedený správce toto prohlášení, kterým informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

Správce osobních údajů:

EURÓPÉ R.P. s.r.o., Strakonická 1032/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 261 72 224

 

Účel zpracování osobních údajů:

 • Zákonná povinnost

 • Poskytnutí služby

 • Dodání zboží

 • Výběrová řízení v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

 • Ochrana oprávněných zájmů správce a jeho zpracovatelů

 • Účely, které jsou specifikovány v souhlasech subjektu údajů

 • Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 • Zákonem stanovené archivnictví

   

  Subjekty údajů:

 • Zákazníci správce, pokud se jedná o fyzické osoby nebo OSVČ

 • Dodavatelé zboží a služeb správci, pokud se jedná o fyzické osoby OSVČ

 • Zaměstnanci správce

 • Uchazeči o zaměstnání u správce

   

  Příjemci osobních údajů:

 • Správce a zpracovatelé osobních údajů a jejich zaměstnanci

 • Bankovní ústavy, se kterými správce spolupracuje

 • Státní kontrolní úřady, orgány činné v trestním řízení a orgány, které plní zákonné povinnosti stanovené příslušnými zákony (ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Finanční správa aj..)

 • Další subjekty, kterým jsou osobní údaje subjektu předávány na základě souhlasu subjektu údajů

   

  Zpracování a ochrana osobních údajů:

  Zpracování osobních údajů provádí správce a jeho zaměstnanci nebo na základě jeho pokynů jednotliví zpracovatelé a jejich zaměstnanci. Ke zpracování dochází na adrese sídla správce nebo v prostorách zpracovatelů. Osobní údaje se zpracovávají ručním způsobem a též i prostřednictvím výpočetní techniky. Při zpracování osobních údajů se dodržují bezpečnostní zásady pro zpracování osobních údajů. Proto správce přijal patřičná technická a organizační opatření, aby eliminoval neoprávněný nebo nahodilý přístup k osobním údajům, jejich zničení, pozměnění nebo zneužití. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty, se zaručily respektovat práva subjektu údajů na ochranu osobních údajů a postupovat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů.

   Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

   

   

   

   

   

  Druhy zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační údaje, které slouží k jednoznačné identifikace subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, IČO, DIČ

 • Adresní údaje: Adresa trvalého nebo přechodného bydliště nebo jiná kontaktní adresa, telefonní čísla, emailové adresy, adresy datových schránek, IP adresy

 • Další osobní údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů

   

  Zdroje osobní údajů:

 • Subjekty údajů

 • Veřejně přístupné rejstříky

 • Státní orgány

   

   

  Délka zpracování osobních údajů:

  Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, která je stanovena příslušnými zákony a nařízeními, též i spisovým a skartačním řádem správce.

   

  Práva subjektu údajů:

  Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů informuje správce subjekt údajů na základě jeho žádosti o jeho právech:

 • Právo k přístupu k osobním údajům a k následujícím informacím:

  • Účelu zpracování

  • Kategorii dotčených osobních údajů

  • Příjemci, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty nebo zpřístupněny

  • Době, po kterou budou osobní údaje uloženy

  • Dostupné informace o zdroji osobních údajů

 • Právo na námitku

 • Právo na opravu osobních údajů

 • Právo na vymazání osobních údajů, když byl souhlas odvolán nebo by docházelo ke zpracování v rozporu s tímto souhlasem a příslušnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů

 • Právo na vysvětlení jestliže subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo jsou osobní údaje nepřesné

 • Právo obrátit se na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, se svým podnětem

 • Veškerá práva musí být poskytnuta bezplatně

   

  Svá práva může subjekt údajů uplatnit na adrese správce osobních údajů:

  EURÓPÉ R.P. s.r.o., Strakonická 1032/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 261 72 224